Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van AdPage B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Velmolenweg 54a te Uden, hierna te noemen: leverancier.

Artikel 1. Toepassing

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door hierna te noemen, gesloten verkoop- en leveringsovereenkomsten.
 • Het betreft overeenkomsten tot verkoop en levering van advertentiebeheer en hieruit voortvloeiende werkzaamheden en diensten door leverancier.
 • Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

Artikel 2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend ook wat prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 • Overeenkomsten zijn pas tot stand gekomen en voorslechts bindend indien zij uitdrukkelijk door leverancier zijn aanvaard respectievelijk bevestigd, dan wel indien uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 • Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modellenwijziging door de leverancier gerechtigd zal zijn het gewijzigde model te leveren.

Artikel 4. Annulering

 • Ieder AdPage abonnement heeft een proefperiode. Zodra je proefperiode ingaat heb je nog 7 dagen om je betaling te annuleren.
 • Annulering kan via e-mail support@adpage.io of via de pagina Abonnementen of Subscription in het AdPage account.

Artikel 5. Prijzen

 • De prijs is, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de leverings/koopovereenkomst geldende prijzen en exclusief omzetbelasting.
 • Prijswijzigingen vanwege de fabriek kunnen in de uiteindelijke verkoopprijs worden doorberekend, in welk geval de prijs van goederen zullen zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van aflevering.
 • Eventueel op de transactie rustende belastingen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 • Indien, nadat een overeenkomst is tot stand gekomen, de krachtens deze overeenkomst eventueel door te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, zo in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft leverancier het recht deze verhogingen in haar prijzen door te berekenen.

Artikel 6. Oplevering

 • Vertraagde oplevering, mits niet een termijn van maanden overschrijdend, geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren.
 • Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Leverancier is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van leverancier met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verzekerd is tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 • Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens leverancier.

Artikel 8. Reclamaties of klachten

 • Eventuele gebreken in de prestatie moeten binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
  In geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie bewaard te blijven en niet dan na schriftelijke toestemming te worden teruggezonden.
  Bij reclamatie dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld.
 • Eventuele reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 • Indien een klacht terecht is ingediend, heeft leverancier het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, vast te stellen in onderling overleg, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, in dat geval onder terugzending aan van het verkeerd geleverde.
 • Na het verstrijken van de sub 1 genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van leverancier, totdat zij door de opdrachtgever volledig zijn betaald.
 • Het is tot dan opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden.
 • Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft leverancier het recht de geleverde goede ren wederom in bezit te nemen, indien de opdrachtgever in gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 10. Betaling

 • Alle betalingen dienen zonder enige aftrek van kosten of kortingen te geschieden via CreditCard of PayPal.

Artikel 11. Overmacht, ontbinding en opschorting

 • Indien de opdrachtgever met de naleving van enige uit hoofde van de overeenkomst op hem rustende verplichting in gebreke blijft, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, de goederen terug te vorderen en te nemen, door eenvoudige kennisgeving zonder enige rechterlijke tussenkomst. Dit laat onverminderd het recht op vergoeding van de schade door leverancier geleden.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige jegens leverancier bestaande verplichting te voldoen, heeft deze het recht leveranties aan die opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te staken.
 • Zowel in het geval van opschorting als in dat van ontbinding is leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en gemaakte kosten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

Artikel 12. Constitutie van opdrachtgever

Heeft iemand op eigen naam enige overeenkomst met leverancier aangegaan, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een rechtspersoon, of vennootschap onder firma of en commandite of een andere derde, welke de opdrachtgever bevoegd is te verbinden, dan zal hij geacht worden namens die te hebben gehandeld. Zij zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor deze overeenkomst.

Artikel 13. Bekendheid

Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de opdrachtgever bekend te zijn en hem te zijn overeengekomen, zodra hij enig geschrift heeft ontvangen, wordende daarop naar deze voorwaarden verwezen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin s’Hertogenbosch valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.